Regulamin

INFORMACJE OGOLNE

 1. Firma Na fali Eugeniusz Wiszowaty z siedzibą w Świnoujściu świadczy usługi w zakresie krótkoterminowego wynajmu lokalu mieszkalnego, zwanego apartamentem na krótkotrwałe popyty turystyczne Gościom/Klientom.

INFORMACJE DLA KLIENTA/GOŚCIA

Użyte określenia oznaczają:

 • Gość/Klient - osoba dokonująca rezerwacji i następnie klient firmy "Na fali Eugeniusz Wiszowaty".
 • Usługodawca - firma "Na fali Eugeniusz Wiszowaty" świadczący usługę wynajmu.
 • Potwierdzenie rezerwacji – dokument zawierający wszelkie dane dotyczące pobytu w apartamencie tj. nazwa apartamentu, termin pobytu, ilość osób, cena usług, zasady anulacji i zapłaty za pobyt
 • Rezerwacja gwarantowana – rezerwacja, na rzecz której w terminie został wpłacony zadatek.
 • Rezerwacja niegwarantowana – każda rezerwacja oczekująca na wpłatę zadatku.
 • Zadatek – kwota do zapłaty wymagana w celu zagwarantowania pobytu i utrzymania rezerwacji, określona w potwierdzeniu rezerwacji.


Zapoznanie się Klienta/Gościa z poniższymi informacjami, oraz akceptacja ich treści jest niezbędna do realizacji usługi.

ZASADY REZERWACJI
 
 1. Aktualna oferta dostępnych do wynajęcia apartamentów znajduje się na stronie internetowej www.jolanki.pl.
 2. Po zapoznaniu się z ofertą Klient/Gość uzgadnia z Usługodawcą telefonicznie, pocztą elektroniczną, osobiście szczegóły co do terminu oraz ceny wykonania usługi. W tym momencie następuje wstępna rezerwacja apartamentu.
 3. W ciągu następnych 24 godzin Klient/Gość otrzyma e-mailem potwierdzenie rezerwacji. Przesłane przez Usługodawcę potwierdzenie rezerwacji będzie zawierało zapisy dotyczące uzgodnionego apartamentu, terminu rezerwacji, ilości zgłoszonych osób oraz ceny za usługę. Od tego  momentu, Klient/Gość jest zobowiązany w przeciągu 2 dni (jeśli nie ustalono inaczej ) wpłacić zaliczkę w wysokości podanej w potwierdzeniu rezerwacji na podane konto bankowe Usługodawcy. Kwota ta będzie stanowić zadatek na wykonanie usługi wynajmu.
 4. Klient/Gość dokonujący rezerwacji zobowiązany jest do wpłaty zadatku zgodnie z informacjami zawartymi w otrzymanym potwierdzeniu rezerwacji. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania na rachunku bankowym Usługodawcy.
 5. Przekroczenie wyznaczonego terminu wpłaty zadatku może spowodować anulowanie wstępnej rezerwacji - rezerwacji niegwarantowanej, przy czym jeżeli rezerwacja została anulowana, a Klient/Gość dokonał wpłaty po terminie, zostanie On o tym poinformowany, a zadatek po potrąceniu kosztów operacyjnych w wysokości 60,00 zł. zwrócony w ciągu 7 dni na konto wpłacającego.
 6. Potwierdzenie rezerwacji z wpłaconym w terminie zadatkiem stanowi potwierdzenie umowę między Klientem/Gościem a Usługodawcą.
 7. Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Klient/Gość wpłaci gotówką najdalej w dniu przyjazdu.
 8. W dniu przyjazdu dodatkowo pobierana jest opłata uzdrowiskowa w wysokości 4,40 PLN od osoby za każdą rozpoczętą dobę.
 9. Zgodnie z informacjami zawartymi w potwierdzeniu podany termin pobytu jest wiążący dla obu stron.
 10. W przypadku skrócenia pobytu, Usługodawca nie zwraca wpłaconej opłaty za zarezerwowany pobyt.
 11. Umowa, którą stanowi potwierdzenie rezerwacji wygasa w dniu wyjazdu podanym w otrzymanym potwierdzeniu.
 12. W przypadku odwołania rezerwacji/anulacji przyjazdu Klient/Gość ponosi koszty wpłaconego zadatku.
 13. Jeśli Klient/Gość nie pojawi się w obiekcie w dniu planowanego przybycia do godz. 18.00 (lub w innym późniejszym terminie wcześniej uzgodnionym  z Usługodawcą) rezerwacja zostaje anulowana, a Usługodawca może sprzedać pobyt od dnia następnego dla innego Klienta/Gościa.
 14. Minimalna długość pobytu: w sezonie A+ (minimum 7 dni), w sezonie A (minimum 5 dni).


ZMIANA REZERWACJI

 1. Chęć zmiany w dokonanej rezerwacji, Gość powinien zgłosić na piśmie do siedziby Usługodawcy, z tym, że o ile zmiana ma dotyczyć terminu pobytu w apartamencie, należy ją zgłosić nie później niż na 30 dni przed wyznaczoną w zamówieniu datą przyjazdu.
 2. Przy zachowaniu powyższego, Usługodawca rozpatrzy proponowane zmiany i o decyzji poinformuje Gościa na piśmie.
 3. W przypadku, gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, pozostaje ona w mocy.


ANULOWANE REZERWACJI

 1. W przypadku anulacji powyżej 30 dni przed terminem przyjazdu Gość ponosi koszty operacyjne w wysokości 150,00 zł.
 2. W przypadku anulacji do 30 dni przed terminem przyjazdu Gość ponosi koszty wpłaconego zadatku.
 3. Przy anulacji w dniu przyjazdu lub przy braku anulacji, Gość zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za pobyt w rezerwowanym terminie.
 4. Możliwość przeprowadzenia anulacji bez ponoszenia przez Gościa obciążeń, istnieje jedynie w sytuacji gdy Gość wskaże nowego Klienta na ten sam apartament i w tym samym terminie. W takim przypadku Gość otrzyma zwrot wpłaconego zadatku, z potrąceniem kosztów operacyjnych w wysokości 150,00 zł, nie wcześniej niż 7 dni po zakończeniu wynajmu osoby wskazanej. W każdym przypadku anulacja zostanie potwierdzona przez Usługodawcę na piśmie.


CENY

 1. Podana w opisie apartamentu cena jest ceną brutto i obejmuje:
 2. Pobyt w apartamencie maksymalnej ustalonej dla niego ilości osób za jedną dobę.
 3. Koszt zużytych przez Gości mediów (energia, woda, ogrzewanie), o ile nie jest to zużycie w wyraźnym stopniu nadmierne.
 4. Podana cena nie obejmuje:
 5. Opłaty uzdrowiskowej (4,40 PLN za osobę za każdą rozpoczętą dobę ).
 6. Ewentualnego wynajmu garażu.


PRZYJAZD I WYJAZD GOŚCI, KAUCJA

 1. O ile nie zapadną inne uzgodnienia, Gości oczekujemy pierwszego dnia pobytu od godziny 15:00 pod adresem wynajętego apartamentu.
 2. Gość wspólnie z Usługodawcą uda się do apartamentu i na miejscu dokona jego przyjęcia.
 3. W momencie przybycia Gościa do apartamentu, Gość zobowiązany jest do okazania ważnego dowodu tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) w celu dokonania formalności meldunkowych. Następnie Gość zobowiązany jest do uiszczenia reszty należności za pobyt gotówką i opłaty uzdrowiskowej w kwocie 4.40 PLN od osoby za każdą rozpoczętą dobę.
 4. Usługodawca ma prawo do odmowy wydania kluczy w przypadku, gdy Gość:- nie posiada ważnego dowodu tożsamości;- znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;- zachowuje się w sposób agresywny.
 5. Istnieje możliwość pobytu wykraczającego poza termin podany w potwierdzeniu rezerwacji. Chęć przedłużenia pobytu należy zgłosić najpóźniej na dzień przed upływem terminu wyjazdu. Usługodawca przedłuży pobyt w miarę możliwości – tj. pod warunkiem że apartament ten nie został wynajęty już innemu Klientowi/Gościowi.
 6. Opuszczenie apartamentu przez Gości powinno nastąpić ostatniego dnia pobytu, do godziny 10:00.
 7. Istnieje możliwość ustalenia innych godzin przyjazdu i wyjazdu Gości.


ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE POBYTU GOŚCI

 1. Przy każdym opisie apartamentu znajdują się wskazania co do maksymalnej dopuszczalnej ilości osób mogących mieszkać w apartamencie, dopuszczalności przebywania w nim zwierząt oraz palenia tytoniu. Każdy z Gości zobowiązuje się do przestrzegania tych zaleceń, poszanowania mienia oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego.
 2. W przypadku przekroczenia ilości zamieszkujących osób, stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego, Usługodawca ma prawo i obowiązek interweniować, aż do natychmiastowego zerwania umowy włącznie.
 3. Po godzinie 22:00 w apartamencie mogą przebywać jedynie osoby zameldowane, zgłoszone w rezerwacji.
 4. Gość zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, przez co jest rozumiane dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych. Za rzeczy pozostawione w apartamencie Usługodawca nie odpowiada.
 5. Jeżeli w trakcie pobytu Gościa dojdzie z jego winy do uszkodzenia lub zaginięcia części wyposażenia apartamentu, Usługodawca zobowiązany jest dochodzić od Gościa pokrycia strat.
 6. Wcześniejszy, nie uzgodniony wyjazd Gościa bez przekazania apartamentu może spowodować roszczenia ze strony Usługodawcy.
 7. W czasie pobytu Gość będzie jedynym użytkownikiem apartamentu. 
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane
  - remontami,
  - pracami budowlanymi i wykończeniowymi na terenie lub w pobliżu apartamentu,
  - hałasem,
  - brakiem dostawy mediów
 9. Gość ma możliwość zgłaszania Usługodawcy wszelkich spraw związanych z pobytem, w tym również ewentualnych szkód i awarii pod numerem telefonu przekazany w dniu przyjazdu.
 10. Jeżeli w czasie pobytu będą Państwo mieli jakieś uwagi, które zależne będą od Usługodawcy, prosimy natychmiast ten fakt zgłosić, abyśmy mogli rozwiązać zaistniały problem.


POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA/GOŚCIA

 1. Dokonując rezerwacji, Klient/Gość wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Usługodawcy. Dane te zostaną należycie zabezpieczone i będą wykorzystane przez Usługodawcę wyłącznie dla potrzeb świadczenia usługi tj. realizacji rezerwacji, dopełnienia obowiązku meldunkowego i pobrania opłaty uzdrowiskowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
jolanki.pl - lalki ręcznie robione - rękodzieło - personalizowane lalki na zamówienie
jolanki.pl - lalki ręcznie robione - rękodzieło - personalizowane lalki na zamówienie

APARTAMENTY

wynajem - Świnoujście

tel. +48 888 725 793

gotowe i na zamówienie

 1. pl
 2. en
 3. de
Zapraszamy Państwa do Świnoujścia i życzymy udanego urlopu nad morzem.
jolanki.pl - lalki ręcznie robione
jolanki.pl - lalki ręcznie robione
Noclegi Świnoujście
jolanki.pl - lalki ręcznie robione - rękodzieło - personalizowane lalki na zamówienie
Apartamenty